Op 1 juli 2023 is het honderd jaar geleden dat de zelfstandige gemeente Loosduinen ophield te bestaan. Op deze dag werd Loosduinen geannexeerd door de gemeente Den Haag.
Om deze gebeurtenis te gedenken, is er in het Atrium Den Haag t/m 9 juni de Tentoonstelling Loosduinen 100 jaar bij Den Haag.

In heel Nederland nam de bevolking sterk toe. Zo was de bevolking van Loosduinen in de laatste tien jaren van de negentiende eeuw toegenomen van 3741 naar 6237 inwoners. Het aantal inwoners van Den Haag was in de 19e eeuw van 40.000 gestegen naar 200.000. Het groeiend aantal inwoners moest een dak boven het hoofd. Rond 1900 was de bebouwing van Den Haag dicht bij de Beeklaan gekomen en dat gaf allerlei problemen omdat daar ook op Loosduins grondgebied woningbouw werd gepleegd. Zo weigerde Den Haag zijn rioolsysteem beschikbaar te stellen voor de Loosduinse bebouwing. Dat moest Loosduinen maar regelen via de Loosduinse vaart. Een ander argument voor annexatie was het feit dat die Loosduiners, wonend aan de Beeklaan, werkten in Den Haag en ook van de Haagse faciliteiten profiteerden. 

Afbeelding Loosduins Museum. Nieuwe weg oud. Jaartal onbekend.

Afbeelding Loosduins Museum. Nieuwe weg oud. Jaartal onbekend.

In het jaar 1903 was het zover. De gemeente Loosduinen werd bij wet verplicht ongeveer 800 ha van zijn grondgebied af te staan aan de gemeente Den Haag. De nieuwe grens kwam te liggen vanaf strandpaal 104 langs de begraafplaats Nieuw Eikenduinenrichting huidige kruising Erasmusweg-Loevesteinlaan. Maar de strijd om grondgebied tussen het dorp Loosduinen en de stad Den Haag was nog lang niet gestreden. Het stadsbestuur van Den Haag bleef de Provinciale Staten van Zuid Holland bestoken met verzoeken om Loosduinen gedeeltelijk of geheel te mogen annexeren. Veel kaarten werden er getekend waarop stukken Loosduins gebied werden aangegeven geschikt voor annexatie door Den Haag. 

Op 4 januari 1923 besluit de raad met 7 tegen 6 stemmen (vijf katholieke stemmen en één AR tegen) toch tot fusie over te gaan. De datum werd bepaald op 1 juli 1923. Om toch nog een Loosduiner in de raad van Groot Den Haag te krijgen worden door particulieren acties gehouden. Zo weet de lijst Nederpel, na een grote actie waarbij op zondag 24 juni bij alle Haagse kerken folders worden uitgedeeld, voldoende stemmen op zich uitgebracht te krijgen. Op 1 juli 1923 komt mr. Patijn, de burgemeester van Den Haag, persoonlijk bezit nemen van het geannexeerde Loosduinen. (Bron: Loosduins Museum)

In verband met de viering van ‘Loosduinen 100 jaar bij Den Haag’ organiseert Commissie Loosduinen 3 weken lang een jubileumfeest met diverse sportieve, culturele- en maatschappelijke activiteiten, voor alle inwoners van dit stadsdeel (50.000). Bij de programmering of de organisatie zijn bewoners, scholen, ondernemers en vrijwilligers betrokken, van jong tot oud, en met verschillende migratie- en culturele achtergronden of van diverse seksuele geaardheden en genderidentiteiten.  Commissie Loosduinen ziet het houden van dit jubileumfeest als een uitgelezen kans om de sociale cohesie binnen dit stadsdeel te versterken voor alle Loosduiners, waar zij ook vandaan komen.

Afbeelding Loosduins Museum. Oude Haagweg gracht oud. Jaartal onbekend.

Commissie Loosduinen
‘De gemeenteraad van Loosduinen heeft zich uitgesproken voor de samensmelting van Den Haag en Loosduinen’, is te lezen in een kort nieuwsbericht uit ‘De Nederlander’ van 5 januari 1923, toentertijd een krant die landelijk werd verspreid. Officieel lukte de aansluiting op 1 juli van dat jaar en werden er afspraken gemaakt om het zo goed mogelijk te laten verlopen. Één van die afspraken was dat er een commissie zou worden ingesteld, bij koninklijk besluit benoemd, om de belangen van de land- en  tuinbouwers te behartigen. Begrijpelijk want in Loosduinen woonden toen vooral tuinders en boeren. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde de visie op die commissie en werden steeds meer de belangen van de totale Loosduinse bevolking behartigt.  De Commissie heeft bijvoorbeeld het recht om gevraagd of ongevraagd adviezen te geven aan het gemeentebestuur. Daarnaast is het college verplicht om de Commissie te informeren over  hun plannen met betrekking tot Loosduinen.  

Afbeelding Loosduins Museum. Plein nu. Jaartal onbekend.

Samenstelling
De Commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de 6 wijkberaden (Nieuw Waldeck, Kom Loosduinen, Houtwijk, Kraayenstein, Bohemen/Waldeck/Kijkduin en Vroondaal). Daarnaast hebben zitting in de Commissie politie Haaglanden/Loosduinen, het bedrijfsleven en de stadsdeeldirecteur. In de uitvoering is de Commissie een organisatie met korte lijnen naar verschillende actoren die in staat zijn om de openbare ruimte te bewaken of evementen succesvol te begegeleiden. Overigens bestaat de Commissie op dit moment uit 12 leden die zijn benoemd voor de periode 2022-2026, een tijdvak dat gelijk loopt met de zittingstermijn van de gemeenteraad.

Voor meer informatie, ga naar www.Loosduinsmuseum.nl.